منشور اخلاقی

 لذت فتح قله ها دو چندانمی شود

 

اگر همراهانی داشتهباشیکه 

 

چشمهایت را با آنان قسمتکنی

 

و با عزم و اراده و توانایی خودشان 


شانه به شانه اشان پای به

 

قلهبگذارید.


احساس شراکت در لذت همراهان 

 

تنها نیتمان از تشکیلگروهکوهنوردی

 

عصایسفیدکردستانمی باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید