گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان


+ منشوراخلاقی

 لذت فتح قله ها دو چندان می شود

اگر همراهانی داشته باشی که 

چشمهایت را با آنان قسمت کنی 

و با عزم و اراده و توانایی خودشان 

شانه به شانه اشان پای بهقله بگذارید.

احساس شراکت در لذت همراهان 

تنها نیتمان از تشکیل گروه کوهنوردی 

عصای سفیدکردستان می باشد.