گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان


» اطلاعیه :: ۱۳٩٦/٧/٢۳
» همدردی با همنورد :: ۱۳٩٦/٧/۱٩
» سطان سبلان :: ۱۳٩٦/٦/۱٤
» ۱۳٩٦/٥/٧ :: ۱۳٩٦/٥/٧
» اطلاعیه :: ۱۳٩٦/٤/۱٧
» سرود کوهستان :: ۱۳٩٤/٦/٥
» تقدیر از اولین بانوی نابینای فاتح علم کوه :: ۱۳٩٤/٥/٢۸
» فتح علم کوه :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» علم کوه :: ۱۳٩٤/٥/۱۸
» معرفی کتاب :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» تسلیت :: ۱۳٩٤/٤/٢۱
» شب مانی در ارتفاعات آوالان :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» تندیس خیال :: ۱۳٩٤/٢/۱٦
» هورامان 94 :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» هفت گوهر :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» آنا پورنا هم تسلیم رضا شهلایی شد. :: ۱۳٩٤/۱/۱٤
» بهارانه :: ۱۳٩٤/۱/٦
» قهرمانی تیم گلبال استان :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۱
» جنگ شادی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» صعود زمستانی چهل چشمه :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» صعود اولی ها :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» عصای سفید در شبکه ورزش :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» صعود زمستانی الوند :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» خطرات بهمن :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» آبیدر :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» آوالان 93 :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» روز جهانی کوهستان :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» روز جهانی کوهستان :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» نه که روز :: ۱۳٩۳/٩/٧
» پوکی استخوان :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» به یاد مهدی عمیدی :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» موسیقی کردی :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» تندرستی :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» روز جهانی نابینایان :: ۱۳٩۳/٧/٢۳
» دومین همایش کوهنوردی استان کردستان :: ۱۳٩۳/٧/٧
» نهمین برنامه :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» یادمان 50 سالگی ساخت جانپناه توچال :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» کوهنوردان کردستانی بر فراز قلل پامیر :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» نجات چشمه زندگانی ( کانی بل ) :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» رضا شهلائی :: ۱۳٩۳/٥/٩
» تغذیه در کوهستان :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» هفتمین برنامه سال 93 :: ۱۳٩۳/٤/٧
» اطلاعیه :: ۱۳٩۳/٤/٤
» ششمین برنامه سال 93 :: ۱۳٩۳/٤/۱
» منشور اخلاقی :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» پنجمین برنامه سال 93 :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» توچال :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» چهارمین برنامه سال 93 :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» سومین برنامه سال 93 :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» ۱۳٩۳/٢/٢۱ :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» تبریک به عظیم :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» دومین برنامه سال 93 :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» اولین برنامه سال 93 :: ۱۳٩۳/٢/۳
» به استقبال بهار :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» دهمین برنامه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» نهمین برنامه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» هشتمین برنامه :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» هفتمین برنامه (صعود زمستانی به قله 2350 متری آبیدر کوچک) :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» شب مانی در قله 2550 متری آبیدر بزرگ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» تسلیت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» آوالان 6 دیماه 92 :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» بدون عنوان :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» سومین برنامه :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» دومین برنامه :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» آغاز :: ۱۳٩٢/۸/٢٠